Hva slags type er du?

Publisert: 13. Jun, 2016. Per Olav Asplund

top

Myers-Briggs type indikatoren (MBTI) er utviklet for å måle psykologiske preferanser med hensyn til hvordan voksne mennesker oppfatter verden og hvordan de tar beslutninger. Denne metoden ble utledet av de typologiske teoriene til den kjente psykologen Carl Gustav Jung.

Jungs teori går ut på at det er fire (hoved) psykologiske funksjoner (8 typiske egenska­per) med hensyn til hvordan ulike “typer” opplever verden. M&B type-indikator omfatter totalt 16 kombinasjoner, men normalt vil kun én eller to av disse kombinasjonen være dominerende.

De opprinnelige utviklerne av denne personlighetstesten var Katharine Cook Briggs og hennes datter Isabel Briggs Myers. Etter å ha studert arbeidet til Jung kom de frem til en metode som omfattet teorien om de aktuelle psykologiske typene, og utviklet dette til et praktisk verktøy.

Myers-Briggs type indikatoren omfatter 16 kombinserte egenskaper, men her skal vi se litt nærmere på de 8 basis-egenskapene:

Introversjon eller Ekstroversjon

Den introverte personlighet (Introvert) får sin energi fra å arbeide med ideer, bilder, minner og reaksjoner de har inne i hodet, i sin indre verden. De fore­trekker ofte å gjøre ting alene eller Face_03sammen med en eller to personer som de føler seg sikre og komfortable med. De vil gjerne ha tid til å reflektere, slik at de kan ha tenke ut en klar idé om hva de skal gjøre når de bestemmer meg for å handle. Ideer er «solide» ting for slike mennesker.

Den ekstroverte personlighet (ekstrovert) foretrekker å få sin energi gjennom aktiv deltakelse i arrangementer og ved å selv ha en rekke ulike aktiviteter på gang. De liker å gå inn i handlingene og å få ting til å skje. Slike mennesker kan ofte sette seg bedre inn i et problem, og å engasjere seg, når de kan snakke høyt om det og høre hva andre har å si.

Sanseren eller Den intuitive

Sanseren bruker alle sansene og er følsom overfor den fysiske virkeligheten; hva de ser og hører, gjennom berøring, smak og lukt. De er opptatt av det faktiske, det å være til stede, det aktuelle og ekte. Sanseren merker seg fakta og husker alle detaljer som de opplever som viktig. De liker også å se den praktiske bruken av ting og lærer best når de ser hvordan de skal bruke det de lærer. Sanseren verdsetter erfaring mer enn ord.

Den intuitive er sensitiv overfor inntrykk og til mønsteret og betydningen av den informasjonen de mottar. De foretrekker å lære ved å tenke gjennom problemene og ikke ved hands-on erfaring. Den intuitive er interessert i nye ting, og hva som kan være mulig, og de verdsetter det de tror kan utnyttes i fremtiden. De liker å jobbe med konsepter eller abstrakte teorier, selv om de ikke alltid vet hvordan de best skal anvende dem. Den intuitive husker hen­delsene mer som inntrykk av hva det var som skjedde enn som faktiske fakta eller detaljer.

sidet3


Tenkeren
eller Føleren

Tenkeren finner frem til den grunnleggende sannhet, eller prinsipp som skal anvendes, når de skal ta en avgjørelse – uavhengig av den konkrete situasjo­nen de er involvert it. De analyserer fordeler og ulemper, og kan deretter være konsekvent og logisk når de tar avgjørelser. De prøver å være upersonlige, og vil ikke la hverken andres eller egne personlige følelser påvirke seg.

Face_02Føleren tar hensyn til omgivelsene og mener de kan ta de beste beslutningene ved å vektlegge hva folk bryr seg om. De vil derfor søke å få frem holdninger og meninger fra personer som er involvert i situasjonen. De er også opptatt av verdier og hva som vil kunne være det beste for de involverte. Tenkeren liker også å bidra til skape og opprettholde harmoni. De fremstår som regel omsorgsfulle, varme, og taktfulle.

Dommeren eller Oppfatteren

Dommeren bruker lett egen dømmekraft, tar klare beslutninger og viser tydelig pre­feranse i saker som gjelder eget liv. Overfor andre foretrekker hun et planlagt eller ryddig samarbeide og liker å få ting avgjort og organisert. Dommeren føler seg mest komfortabel når det fattes beslutninger, og de liker å ha livet (og arbeidssituasjonen) best mulig under kontroll.

Ikke forveksle Dommeren med den «fordømmende,» overfor mennesker og hendelser. De to egenskapene er ikke i slekt.

Det er menneskesinnet som er din første hindring – og mulighet

Oppfatteren har en sterkt utviklet evne til forståelse (enten det er gjennom sensing eller intuisjon) med hensyn til egen livssituasjon. Overfor andre, og i forbindelse med arbeidssituasjoner foretrekker denne personligheten en spontan, men fleksibel måte tilnærme seg på. Oppfatteren foretrekker å forstå og tilpasse seg verden i stedet for å endre den. Andre ser på oppfatteren som åpen og mottakelig for nye erfaringer og metoder.

Husk, at selv om oppfatteren ”foretrekker å ta inn informasjon,” betyr ikke det nødven­digvis det samme som å være ”observant” i betydningen å ha raske og presise oppfatninger om mennesker og hendelser.

Hva med Myers-Briggs type-indikator og presentasjoner

Face_04Når du nå har lest litt om de 8 egenskapene i type-indikatoren vil du kanskje spørre deg: ”Hvilke typer – eller kombinasjoner av typer – skal jeg legge opp til å rette budskapet mitt mot når jeg skal legge strategien for presentasjonen min?” Svaret burde være enkelt. Det er faktisk mulig å..

Tilpasse budskap og innhold til alle! For blant ditt publikum må du regne med at det alltid er noen som vil at du skal:

  • Legge frem innholdet på forhånd
  • Sette i gang diskusjoner
  • Få frem relevante fakta og detaljer
  • Identifisere fordeler og ulemper
  • Få frem implikasjoner for ulike interessenter
  • Presentere konklusjoner på forhånd
  • Presentere alternative løsninger

Og her ligger det noe svært viktig når du skal profesjonalisere dine metoder for kunnskapsoverføring; presentasjon, foredrag, demonstrasjoner eller salg. Menneskesinnet som er din første hindring – og mulighet. Det dreier seg om å tilpasse seg de hodene du faktisk står overfor. Ja, selvsagt er det økonomer, ingeniører, flykapteiner, røreleggere eller sykepleiere i salen. Men de er også sanse-økonomer, introvert-rørleggere og dommer-sykepleiere.

Les_også_sinnets_bredbånd_stor

Å formidle informasjon og kunnskap, og å overbevise voksne mennesker, vil alltid dreie seg om å ta hensyn til deres personlighetstyper (slik vi bruker begrepet her). Tabellen nedenfor tydeliggjør dette. Tenk deg hva som skjer i holdet på “Dommeren” eller den “Introverte” dersom du ikke introduserer innholdet ditt før du begynner selve foredraget:

kommunikasjon_2016-63