Husker 10% fra forelesningen

Publisert: 23. May, 2016. Arne Langvand

lav-effekt

Tavle & tale er en pedagogisk katastrofe

Det foreligger i dag betydelig kunnskap om hvordan menneskesinnet tar opp informasjon, sorterer ut, aksepterer, lærer og husker. Og vi kan forenklet si at det som regel er gjennom flere medier og flere faser (blended learning) at den nye kunnskapen blir sittende og blir en varig verdi for gjenbruk og videre kunnskapsutvikling hos publikum.

Det er derfor svært sjeldent at et én times foredrag med støtte i tavle, flipover eller PowerPoint får langsiktig effekt. Som regel glemmer publikum det meste i løpet av noen få dager.

I næringsliv og offentlige etater (selv der man besitter pedagogisk kompetanse) sløses det derfor med tid og ressurser i forbindelse med aktiviteter knyttet kunnskapsoverføring. Dette skyldes at slike aktiviteter som regel utføres som «hit and run». Det settes av for lite tid til planlegging, og oppbygging av de didaktiske og visuelle virkemidlene. Og selve overføringen (forelesningen, presentasjonene) skjer over et alt for kort tidsrom.

fyrer_du_for_kraka


Dessverre er det slik at vi tillegger denne aktiviteten (foredraget) urealistisk stor verdi som en resultatgivende læringssituasjon. Og når det gjelder de verbal-visuelle hjelpemidlene er kvaliteten svak – og ofte forvirrende for publikum. Som regel begrenser det alminnelige foredraget seg til tale kombinert med PowerPoints  – og ren tekst, samt dokumenter (notatark) som ikke på noen måte passer inn i de læringsmønstre folk flest foretrekker.

Profesjonalisering i faser og nivåer

Et profesjonelt program for kunnskapsoverføring bør gjennomføres i tre faser: FØR, UNDER og ETTER. Det bør dessuten bygges opp med tanke på tre nivåer (dybder) for bearbeiding hos tilhørerne. Hvordan du som foredragsholder klarer å feste kunnskapen til tilhørernes langtidsminne, er avhengig av hvordan du lykkes med å:

1. Skape oversikt, oppmerksomhet og motivasjon,
2. Stimulere og forsterke kunnskapsbyggingen
3. Feste kunnskapen til langtidshukommelse og sikre gjenkalling

Det er kun ved å mestre hele matrisen (se under) at kunnskapsoverføringen kan bli effektiv.

fUetter

Om å sette seg læringsmål

Sett deg mål: Hva skal jeg ha oppnådd når læringsøkten er avsluttet? Du vil ikke oppnå alt på en gang – du er nødt til å legge opp overføringen i faser – og etter en bestemt overføringsstrategi (røde punkter). Første fase (FØR), er det som bør skje før selve foredraget. Hva gjør du her for å “varme opp” publikum? Andre fase (UNDER) er selve foredraget. Hvordan kan du sørge for at de viktigste detaljene blir sittende? Og tredje fase (ETTER) er det du skal foreta deg etter at foredraget er avsluttet. Notatark – er de gode nok som selvstendig saksprosa? Oppfølging på Web – i så fall hvordan?

Dette betyr ikke at du skal stille opp på tre ulike tidspunkt. Aktivitetene i alle tre fasene vil ligge i den overordnede planen din (Læringsdesign). For eksempel, så vil utformingen og innholdet notat-arkene (dokumentene) tilhørerne får med seg få avgjørende betydning for den mentale dybde-bearbeidingen og læringseffekten som oppnås.

Vi skal altså mestre “undervisningsdesign” langs to akser. Både i tid (leveringsdesign) og mental penetrering (læringsdesign).

Det er dine aktiviteter innenfor denne matrisen du vil kunne lykkes eller mislykkes med dine foredrag og/eller forelesninger. Slurver du her, vil du aldri nå skikkelig inn i tilhørernes hoder – i det minste ikke i langtidsminnet.

Les_også_sinnets_bredbånd_stor