Vinn ditt publikum

Publisert: 24. May, 2016. Kurs adminstrasjonen

plakat_dybdeinformasjon

Ny kunnskap, nye prestasjoner

Med dette kurset, (klasserom og oppfølging på nettet) samt tilhørende materiell, vil du kunne erverve ny og nyttig kunnskap som vil kunne gi deg spesielle fordeler i resten av din yrkesaktive karrière. Du vil bli bli mer bevisst, målbevisst, profesjonell og kvalifisert med planlegging og utforming av verbale og visuelle virkemidler. På den måten vil du kunne styrke dine evne som forhandler, foreleser og foredragholder.

sette-av-tid

Styrke læringsprosessen

Kursdeltagerne vil lære å bygge opp presentasjonene mer bevisst og målrettet – og på en slik måte at de stimulerer interessen og øker oppmerksomheten hos publikum. Deltagerne vil også lære hvordan presentasjonene i større grad vil kunne styrke alle leddene i læringsprosessen hos det publikum som mottar budskap og innhold.

Spørsmål som besvares er: Hvordan mottar og bearbeider vi verbale uttrykk i visuell form? Og hvordan kan vi utnytte denne formen mer bevisst og målrettet?

Forskning og fakta

Kurset tar utgangspunkt i forskning og fakta fra fagområder som pedagogisk psykologi, instruksjonsdesign (pedagogisk design), bilderetorikk, visuell komposisjon og kunnskaps-visualisering.

Det er et viktig delmål i kurset at deltagerne skal forstå hva som skaper høymotiverende og engasjerende presentasjoner.

Før, under og etter

Som en overordnet ramme tar kurset spesielt for seg hvorfor det bør utnyttes en FØR, UNDER og ETTER-strategi. Dette er en plan for hvordan senderen, den som presenterer, sørger for at budskap og innhold faktisk kommer over til tilhørernes hoder – og at de blir oppmerksomme, lærer og husker det.

fUetter

Planlegging og utforming av presentasjoner bør bygges rundt en plan (se matrise over) for stimuli av læringsprosessene.

Bedre visuelle teknikker

Kurset fokuserer spesielt på ulike visuelle teknikker – og hvordan disse i seg selv vil kunne få en avgjørende effekt på tilhørernes oppfatning og læringsevne. Det vises til teorier og metoder knyttet til emneområder som visuell og lingvistisk intelligens, didaktiske visualisering, visuell retorikk med flere.

Visuelle teknikker fester innholdet

Deltagerne vil lære hvordan de kan påvirke publikums evne til å akseptere og forstå, og ta opp informasjon og kunnskap raskere og mer presist. De vil også lære å mestre visualisering på en slik måte at de kan presentere og dokumentere mer uavhengig av personlighet og personlige fremtreden, eller dempe effekten av en svak dagsform.
Kurset tar parallelt for seg, og som en rød tråd gjennom innholdet, hvordan man skal unngå å benytte verktøy, som for eksempel PowerPoint, på en slik måte at det hindrer budskapet å komme effektivt over til publikum. (Les artikkelen: Ikke klag på PowerPoint – du har skylda).

ulf_03

Det vil også bli forklart hvordan og hvorfor presentasjon og dokumentasjon henger nøye sammen. Vi vil vise hvordan disse to mediene best bør kombineres for å forsterke den samlede læringsprosessen.

Kurset vil videre forklare betydningen av å planlegge mer bevisst med hensyn til utnyttelse av flere samspillende medier, – det å søke å utnytte flere kanaler (medietyper, blended learning). Det et en bevisst planlagt og samlet påvirkning som vil føre til bedre oppmerksomhet, læring og positiv ettervirkning hos publikum.

gjennomføring

Kursets praktiske gjennomføring vil starte opp med én dag undervisning i klasserom. Deretter vil du kunne følge en spesielt pedagogisk tilrettelagt Facebook-gruppe over et tidsrom på 2 måneder (les mer om gjennomføringen lenger ned på siden). Kurset er delt opp i to hovedfaser: I klasserom; før og etter lunsj og  på nett over 2 ganger 4 uker. 1. fase vil hovedsaklig bestå av teori, fagrelaterte definisjoner, forklarende eksempler og diskusjoner rundt dette. I tillegg til klasseromsundervisningen, bør deltagerne regne med å sette av ca 12 – 15 timer i forbindelse med oppfølgingen på nettet.

forste_fase

Fase 1: Her legger vi opp til at deltagerne skal forstå den mentale atferden hos publikum når de tar inn informasjon og vurderer budskap og innhold i forbindelse med kunnskapsoverføring og læring. Vi presenterer fakta fra forskning og undersøkelser og knytter disse til beskrivelser av det vi anser som de beste metodene for planlegging, utforming og gjennomføring av presentasjoner.

Nedenfor følger en gjennomgang av første fase, seksjon for seksjon:
fase_1_ny

1. Fakta fra forskning og undersøkelser

Vi vet i dag at et hvert publikum også reagerer på presentasjoner ut fra “indre” estetiske preferanser. De fleste av disse kan sammenfattes i begrepet gestalt. Dette omfatter læren om den grunnleggende estetiske formen som det store flertallet aksepterer, og som de trives med å se på. Også på andre områder foreligger det fakta fra forskning og undersøkelser som vil bli gjennomgått i denne første seksjonen i første fase av kurset.

2. Om å oppnå estetisk aksept hos publikum?

Kurset tar her for seg hva vi i dag vet om effekten av tekst, grafikk og bilder – og hvordan publikum reagerer på inntrykkene i orale, visuelle og verbale presentasjoner. Det vises også til undersøkelser med hensyn til effekten av typiske “PowerPoint-junks.” Kurset fremmer konkrete løsninger for hvordan man kan unngå disse fellene.

science_01

Det teoretiske grunnlaget fra denne seksjonen vil danne grunnlaget og de faglige “bevisene” til innholdet og forklaringene i den neste seksjonen i kurset.

visual

I denne seksjonen tar vi også for oss og forklarer de grunnleggende formreglene. Dette er regler og metoder som bidrar å skape den utformingen vi i dag vet at publikum trives best med, og blir mest motivert av å følge med på.

Hvordan beveger øyet seg?

Når du skal utforme presentasjoner (og dokumenter) er det viktig å ha kunnskap om det estetiske regelverket. Estetisk aksept hos publikum vil gjøre det lettere for foreleseren å rendyrke poengene og styrke effekten av selve innholdet.

Hva er det som skaper visuell dissonans?

Ved å utforme i henhold til det vi i dag vet at de fleste tilhørerne trives med, vil man unngå visuell dissonans. Slike forstyrrelser vil ellers kunne hindre publikum i å få med seg detaljene i selve innholdet. Harmonisk form fremmer dessuten både oppmerksomheten og motivasjonen hos publikum.

Designbehov_stor

 

3. Visuell kommunikasjon

Vi tar for oss de viktigste reglene for visuell kommunikasjon og knytter disse til presentasjons-design. Det blir her lagt spesiell vekt på å forklare sammenhengen mellom kunnskap om målgruppen og de visuelle virkemidlene som bør velges for å tilfredsstille deres forventninger og ulike preferanser.

Følelser kan ofte påvirke mer enn fakta

Kursdeltagerne vil dessuten lære å se på presentasjon og dokumentasjon (eks. notatark) som samspillende (komplementære) medier, og at disse må planlegges bevisst dersom kunnskapsoverføringen skal bli effektiv.

Alle presentasjoner (og dokumenter) er også retoriske. Publikum vil alltid danne seg egne, rasjonelle eller emosjonelle oppfatninger av det som presenteres ut fra de estetiske inntrykkene.

audience_03

Disse følelsene kommer i tillegg, og som “korreksjoner”  til det som fremmes muntlig. Selve visualiseringen kan ofte avgjøre oppfatningen hos publikum.

boring_05Det er derfor viktig å forstå hva som påvirker og gir styrke til den visuelle retorikken i en presentasjon.

Ved å kontrollere denne, vil den som presenterer lettere kunne kontrollere helhetsinntrykket.

I denne tredje seksjonen i første fase vil vi også se på hvordan tekst (typografi), bilder, farger og symboler kan påvirke både i negativ og positiv retning. Kursdeltagerne vil lære hvordan presentasjonene kan forsterkes visuelt med utgangspunkt i tre retoriske virkemidler: Logos, Patos og Etos.

4. Innføring i didaktisk design

I denne seksjonen tar kurset spesielt for seg de verbale-visuelle virkemidlene (instrumentene) som gir best didaktisk effekt (det som styrker læringsprosessene).

Kursdeltagerne vil lære hvordan de bevisst og målbevisst bør planlegge og tilrettelegge verbal-visuelle detaljer for å få til økt oppmerksomhet, skape økt klarhet og oppnå mer markant effekt i tilhørernes langtidsminne.

Fra nyere forskning vet vi i dag at det har stor betydning å arrangere virkemidlene etter bestemte regler dersom læringsutbyttet skal bli produktivt. Disse reglene vil bli gjennomgått og demonstrert i praksis under kurset.

5. Om å utnytte sinnets bredbånd

I denne seksjonen tar vi for oss hva som skjer i hjernen når publikum mottar inntrykkene fra tale, tekst og bilder. Vi baserer denne delen av undervisningen på forskningen til Allan Paivio (1974). I modellen nedenfor gir han en statisk forklaring på hvordan hjernens sanseapparat tar inn verbal/oral og visuell/grafisk informasjon. Den øverste raden viser en ren auditiv situasjon, som for eksempel det å lytte til radio eller ren tale. Den nederste raden viser den veien informasjonen tar når vi mottar bilder eller når vi leser. Legg merke til at tekst også er visuell – altså et “bilde” for hjernen når den foreligger på papir eller i en presentasjon.

dual_coding

Med utgangspunkt i eksempler fra dagens virkelighet gjennomgår vi praktiske forbedringer. Det opprinnelige utseende og innholdet blir “demontert” og re-arrangert. Det som tidligere fremsto som et kjedelig, og lite lesevennlig oppsett i PowerPont får nå en mer vital og tilpasset rolle i samspillet mellom foredragsholder og den orale presentasjonen.

sinnets_bredbånd

andre_fase

Fase 2: Her vil vi utvide tankesettet til også å omfatte planlegging; kommunikasjons-strategi, målgruppe- og atferdsanalyse og komplementære virkemidler. Vi legger her vekt på å se kritisk på samspillet mellom presentasjonen og dokumentasjonen. I denne fasen vil vi også lære deltagerne å “sofistikere” innholdet og utseende i virkemidlene med verbal-visuelle detaljer som kan føre til bedre oppmerksomhet og innlæring hos publikum.

Nedenfor følger en gjennomgang av innholdet i andre fase, seksjon for seksjon:

fase_2_ny

En strategi for presentasjoner

Kursdeltagerne vil her lære å legge opp en konkret plan basert på kunnskap om hva slags situasjoner og handlinger som faktisk fester budskap og innhold til publikums hoder. Denne seksjonen forklarer hvorfor det må, og hvordan det bør, planlegges for å oppnå resultater både Før, Under og Etter presentasjonen. Se forøvrig matrisen høyer opp på denne siden.

Strategien setter mål for hva som skal skje i publikums hoder.

Vi vil her også lære kursdeltagerne å se på en presentasjonen som et ledd i utviklingen av en samlet læringsprosess. Det innebærer at valg av ord, illustrasjoner og bilder bør skje på en mer nyansert måte, alt avhengig av hvor i prosessen dette skal anvendes. Målet skal være å oppnå aksept og forståelse for budskap og innhold, og samtidig oppnå en langtidsvirkning (læring) i publikums hoder.

Hva er informasjonsgrafikk

Informasjons-grafikk, eller infografikk, er visuelle representasjoner av informasjon, data eller viten. Informasjons-grafikk er også kjent som informasjons-visualisering (InfoVis).
I denne seksjonen skal vi se på og drøfte aktuelle varianter av infografikk; tegninger, grafikk, diagrammer og bilder.

dini_01

Vi vil se på bakgrunnen og utviklingen innen fagområdet, se på infografikkens muligheter i forbindelse med presentasjon og dokumentasjon og gå inn på faktorer som er avgjørende for valg av type infografikk.

Under kurset gir vi tips om hvordan man bør planlegge og utforme infografikk, og ikke minst vil vi oppsummere de viktigste infografiske metodene som til enhver tid vil kunne styrke informasjonsarbeidet innen næringsliv og offentlig forvaltning.

graph_01Informasjonsgrafikk handler om å visualisere – og tydeliggjøre – data. En grunntanke er at informasjonen oppfattes lettere dersom den ikke bare formidles som ren tekst. Kognitiv forskning viser at både hukommelse- og læringseffekten forbedres ved hjelp av presentasjoner der det benyttes både tekst og bilde.

Som vi skal se, har utviklingen innen bruk av infografikk vært betydelig siden fagets spede begynnelse. Den stadig økende informasjonsflommen, og kravet til presisjon og hastighet i informasjonsopptaket, gjør at bevisst bruk av infografikk blir ansett som helt nødvendig i de fleste bransjer.

Kurset vil lære deg å bli bevisst på hva som egner seg best til ulike informasjons-oppgaver.

musikk_er_lysOm å kommunisere med bilder

Ifølge forskningen på “The Picture Superiority Effect” blir konsepter sannsynlig husket bedre, dersom de blir presentert som bilder og ikke som ord.  I denne seksjonen skal vi se på ulike varianter av fotografier og hvordan de bør benyttes for å skape en ønsket effekt overfor publikum.

Vi tar det for gitt: det skal være bilder! Når vi leser en lærebok eller ser på en nettavis, så er alltid bildene der. Men hvor ofte er ikke disse bildene uten mål og mening? Vi ser ikke alltid dette så lett, men om vi studerer sidene litt nøyere, fremkommer det tydelig at mange bilder er valgt og plassert som ren pynt.

I denne seksjonen vil vi ta for oss de viktigste reglene for utvelgelse og bearbeiding av bilder for bruk i presentasjoner og dokumenter.

Bruk av bilder i profesjonell kommunikasjon skal alltid ha som overordnet mål å:

  • Gjøre det lettere for leseren å skape oversikt og navigere i stoffet
  • Gjøre stoffet mer interessant (vekke oppmerksomhet)
  • Gjøre innholdet mer tilgjengelig (lesbarhet)
  • Bidra til å lette forståelsen/innlæringen av stoffet (forståelse og innlæring)
  • Bidra til at leseren lettere vil kunne huske innholdet i stoffet i ettertid (memorering).

Hvem er ditt publikum?

Målgruppen, ditt publikum, dine lesere og lyttere består av individer! Deres bakgrunn, sosiale situasjon, erfaringene og kunnskaper er forskjellig. Dette vet alle som arbeider profesjonelt med kommunikasjon. For deg som skal presentere; informere, lære opp eller overbevise et publikum er det ofte viktigst å ta hensyn til de egenskapene som påvirker deres oppmerksomhet, motivasjon, behov for stimuli, samt forstå deres persepsjon og læringsmønster. I denne seksjonen ser vi på dine tilhørere og deres egenart som lærende individer.

target_group

Når du planlegger en presentasjon, et dokument eller alle de små og store detaljene som inngår i et komplett informasjons- eller opplæringsprogram, er du en forvalter av menneskesinnet.

target_group2Det er kunder, kolleger og/eller nære ansatte som skal nås. Det er enkeltindividet som skal nås, men det er gruppen som skal undervises. Du må altså lære å forstå hvordan det lærende mennesket tenker og hva som utgjør særtrekkene ved de ulike gruppene du skal kommunisere faginnholdet med.

Kunnskapsvisualisering (og instruksjonsdesign) dreier seg om å utvikle verbal-visuelle hjelpemidler og læringssituasjoner på grunnlag av analyse og faktakunnskap om læringsmønstre hos folk flest og hos voksne yrkesutøvere spesielt. Hvordan tenker de? Hva er deres muligheter og hindringer for å forstå og lære? Hva er det som motiverer dem? Hvordan oppfatter de meldinger og instruksjoner? Dette er noen av de mange spørsmål du må dvele ved.

Denne seksjonen i kurset forklarer de mange praktiske, rasjonelle og følelsesmessige mulighetene og hindringene dine tilhørere representerer. Vi vil lære kursdeltagerne hva som bringer budskap og innhold inn til mottakernes sanseapparat og hvilke hindringer den typiske foredragsholder vil stå overfor.

 ▼

prsenta_bookAvansert dokumentdesign

Et foredrag bør alltid støttes med god dokumentasjon. Denne delen av kurset tar derfor for seg i detalj hvordan presentasjoner bør dokumenteres, dersom idé og innhold skal feste seg mer varig hos tilhørerne.

Deltagerne vi lære å utforme og utnytte mer lesevennlige og motiverende formater. Og de vil lære å gjennomføre selve presentasjonen i et betydelig mer produktivt samspill med dokumentasjonen.

Vi vil også se på hvordan denne muligheten best kan oppnås ved bruk av programmer som Word og PowerPoint.

Gjennomgang av eksempler

Vi gjennomgår typiske eksempler fra aktuelle hverdagssituasjoner og viser hvordan og hvorfor disse svikter.

Eksemplene vil deretter bli presentert med ny utforming og sammenholdt og forklart med kursets faglige mål og innhold.

læringsmiljøet_i_kurset

learingsmiljø_plattformer

Gjennomføringen av kurset skjer i stimulerende og tidsriktig læringsmiljø. I tillegg til den første nærkontakten, som vil foregå i klasserom, har vi valgt å utnytte de mulighetene som ligger i Facebook-gruppe-teknikken. Dette gir alle parter i læringsmiljøet lett tilgang til personer og ressurser gjennom et effektivt grensesnitt som alle er fortrolig med.

I en Facebook-gruppe kan det føres dialog med alle former for digitale medier; lydfiler, film, animasjoner, dokumenter, grafikk og bilder. Samtidig innbyr denne metoden medlemmene til deltagelse og dialog.

klasserom_og

Dette er de viktigste ingrediensene i læringsmiljøet:

kursrom


Klasserom

Kurset starter opp med én dags undervisning i klasserom. Denne dagen (08.30 – 17.00) har som mål å gi deltagerne solid oversikt, ro og tro med hensyn til det faglige grunnlaget, hvordan kurset kommer til å utvikle seg – og hvordan deltagerne best kan utnytte læringsmiljøet og innholdet i undervisningen.

Facebook-gruppen
Kurse_Facebook_videoarkivet

Facebook-gruppen vil bli en naturlig forlengelse av klasserommet. Utover den fortsatte kontakten mellom instruktøren og kursdeltagerne, og dialogen mellom deltagerne, vil kurset også sette inn flere medier gjennom Facebook-gruppen og vårt eget media-arkiv. Dette vil være multimedia (instruktørens forklaringen til grafikk, bilder, modeller og plansjer) videoer som viser metoder og forklarer visuelle sammenhenger, samt ulike filer og dokumenter.  

Kompendier

Kurset yter omfattende dokumentasjon i form av kompendier. For å sikre at kursdeltagerne får størst mulig utbytte av kurset, vil de allerede ved påmeldingen motta et kompendium på 190 sider. Dette tar for seg de grunnlegende og praktiske sidene av fagstoffet innen samtlige seksjoner. Når kurset er gjennomført vil dette kompendiet fungere som en referanse-katalog over de viktigste nøkkelpunktene i kurset.

I løpet av kurset vil det også via kildearkivet bli lastet opp andre, mindre kompendier som går mer i dybden på enkelte og/eller komplementære emner.

kompendium2Hoved-dokumentasjonen er pedagogisk tilrettelagt for enkel gjenfinning og/eller repetisjon. Det presenterer også ekstrakter og sammendrag, regler og veiledninger, samt visuelle eksempler fra nøkkelinnholdet. På denne måten vi dokumentasjonen også fungere som er utvidet veileder til videre fordypning i stoffet. Det vil selvsagt også fungere som et hjelpemiddel for gjenfinningen av det som ble gjennomgått i kurset.

Og nettopp fordi læremidlene er skrevet som referanseverk, vil samspillet mellom disse og de øvrige mediene sikre at kursdeltagerne kan se tilbake i fagstoffet med større treffsikkerhet.

Ved slutten av kurset vil vi også legge ut en eksempel-bok (Før & Etter). Der foreslår vi faglig vurderte endringer av alminnelige oppsett for presentasjoner.

noen-sider-fra-kompendiet


Kildearkivet

word_powepointMot slutten av kurset vil  deltagerne også få tilgang til et omfattende kildearkiv. Dette er bøker, referanser til detaljert fagstoff, visuell eksempel-katalog, nyttige hjelpe-filer og mye mer. Samlet vi dette bidra til at kursdeltageren kan holde kunnskapen oppe. Det vil også gjøre det lettere for den enkelte å komme i gang og praktisere på egenhånd. Filene omfatter blant annet mal-filer for PowerPoint og Word. Filene er lagt til rette for at brukerne umiddelbart kan skrive inn og redigere direkte i de formatene for lysbilder og dokumentasjon som vi viser til gjennom undervisningen.

etter_kurset_divider

Underveis i kurset, og for varig  benyttelse, vil deltagere få tilgang til et nyttig webside som vil yte faglig støtte videre innen fagområdet. Foruten tilgang til kilder og ressurser for videre dybdestudier, vil dette miljøet også tilby bibliotek over eksperter og verktøy, definisjoner, bøker og oppslagsverk.

Med dette innholdet innen rekkevidde, vil det bli lettere å komme i gang i praksis etter kurset. Dessuten vil inntrykket fra dette fagmiljøet også kunne bidra til å utvikle utøverne videre innenfor de spesialiteter som passer med den enkeltes yrkessituasjon og oppgaveflora.

 


plakat_melddeg_paa_kurset_2